1. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.03/051/10
 2. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere- Dodatokč.1
 3. Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. obchodného zákonníka
 4. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č.03/051/10 - Dodatok č. 2
 5. Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 18/049/09 - Dodatok č. 1
 6. Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 18/049/09 - Dodatok č. 1- 2 časť zmluvy
 7. Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 18/049/09 - Dodatok č. 1 -3 časť zmluvy
 8. Licenčná zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
 9. Kúpna zmluva uzavretá v zmysle II. hl. OZ § 588_2013
 10. Dodatok č.1/2013 ku kúpnej zmluve č.2/2013 zo dňa 8.7.2013
 11. zmluva
 12. zmluva o predaji V3s
 13. Zmluva_SLOVGRAM_1cast
 14. Zmluva_SLOVGRAM_2cast
 15. Kúpna zmluva č.2/2013
 16. dodatok k zmluve_fura
 17. zmluva na kosačku_traktorik
 18. zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty - zverejnené 14.5.2014
 19. zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
 20. Zmluva Geosense
 21. Úverová zmluva Prima banka Slovensko, a.s.
 22. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 23. Zmluva o dielo č. 270415-MST-1_zverejnené 30.04.2015
 24. Zmluva o dielo č. 270415-MST-2_zverejnené 30.04.2015
 25. Mandátna zmluva_zverejnené 24.07.2015
 26. Notárska zápisnica z 28.7.2015
 27. Zmluva o dielo 5_2015_VS_zverejnená 28.8.2015
 28. zmluva o prevadze kniznicno-informacneho systemu august 2015
 29. DOHODA č. 15/43/054/17 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania_cast 1
 30. DOHODA č. 15/43/054/17 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania_cast 2
 31. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE02738_cast1_zverejnená 05.09.2015
 32. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KE02738_cast 2_zverejnená 05.09.2015
 33. zmluva o poskytovaní stravy z 10.09.2015
 34. Dohoda č. 15/43/52A/76 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby_cast 1
 35. Dohoda č. 15/43/52A/76 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby_cast 2
 36. Zmluva o dielo_cast 1 multifunkčne ihrisko_zverejnená 02.10.2015
 37. Zmluva o dielo_cast 2 multifunkčné ihrisko_zverejnená 02.10.2015
 38. Zmluva o bežnom účte - VÚB BANKA_zverejnená 05.10.2015
 39. Darovacia zmluva č.1/2015/KS_zverejnená 05.10.2015
 40. Zmluva o spolupráci č.2/2015/KS_zverejnená 05.10.2015
 41. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1667/2015/D_zverejnená 05.10.2015
 42. Zmluva o termínovanom úvere č. 1075/2015/UZ_zverejnená 05.10.2015
 43. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská číslo: 984/2015_zverejnená 13.10.2015
 44. Kúpna zmluva_zverejnená 13.10.2015
 45. Dodatok Č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. KE02738_zverejnená 16.10.2015
 46. Zmluva o nemeranom odbere elektrickej energie
 47. Príkazová zmluva č. PL/08/2014/EL
 48. Príkazová zmluva č. PL/08/2014/PL
 49. Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb
 50. Zmluva o poskytovaní služieb
 51. Notárska zápisnica z 1.12.2015
 52. Zmluva o dielo č. 041215-MST-1_zverejnená 08.12.2015
 53. Zmluva o dielo č. 041215-MST-2_zverejnená 08.12.2015
 54. Zmluva o termínovanom úvere č. 03/006/15_zverejnená 16.12.2015
 55. Dohoda o vydani a vyplneni blankozmenky č. 03/006/15_zverejnená 16.12.2015
 56. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK
 57. Dohoda c.16_43_054_60_cast 1
 58. Dohoda c.16_43_054_60_cast 2
 59. Zmluva o dodávke plynu_zverejnená 14.3.2016
 60. Zmluva o dielo_zverejnená 28.03.2016
 61. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR_zverejnená 15.4.2016
 62. DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
 63. DOHODA č. 16/43/054/165 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu_zverejnená 31.05.2016
 64. Zmluva o poskytovaní služieb_zverejnená 05.07.2016
 65. DODATOK č. 3/2016 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 66. Zmluva o aktualizácii programov_zverejnená 05.09.2016
 67. Zmluva o pripojeni k informacnemu systemu_zverejnená 14.10.2016
 68. Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb
 69. Mandátna zmluva
 70. DOHODA č. 16/43/052/596 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
 71. DOHODA č. 16/43/012/117
 72. ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
 73. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 74. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.1/2017
 75. Dodatok k dohode č. 1 - 16/43/052/596 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
 76. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania_zverejnená 27.03.2017
 77. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_zverejnená 30.03.2017
 78. Záväzný úverový prísľub_zverejnené 25.04.2017
 79. DOHODA č. 17/43/054/172 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
 80. Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/648
 81. Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo č. 041215-MST-2_ zverejnená 19.06.2017
 82. Dodatok k zmluve o dielo č. 041215-MST-1_zverejnené 19.06.2017
 83. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre ZŠ Rejdová_zverejnená 19.06.2017
 84. Zmluva č. 37876 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky_zverejnená 11.07.2017
 85. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03660_zverejnená 27.7.2017
 86. Zmluva č.: JS/2017/M/01923/MZ Prenájom_zverejnená 28.7.2017
 87. Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s.,_zverejnená 28.08.2017
 88. DOHODA č. 17/43/054/343 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa
 89. Dodatok č. 1 k "Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03660"_zverejnená 21.11.2017
 90. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania_zverejnená 28.12.2017
 91. ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času_zverejnená 29.12.2017
 92. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu_zverejnená 18.1.2018
 93. Dodatok č. 1 k "Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času"_zverejnená 05.03.2018
 94. Zmluva č. 1/2018 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby_zverejnená 06.04.2018
 95. ZMLUVA č. 38 559 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky_zverejnená 23.4.2018
 96. DOHODA č. 18/43/52a/25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby_zverejnená 23.04.2018
 97. DOHODA č. 18/43/50J/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti_zverejnená 26.04.2018
 98. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku_ zverejnená 21.5.2018
 99. Zmluva o poskytnutí dotácie
 100. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby_zverejnená 8.6.2018

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/