1. PHaSR Vyšná Slaná
  2. Výročná správa obce Vyšná Slaná za rok 2012
  3. Postup pri podávaní šťažností
  4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnanosti
  5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
  6. Zámer organizovania aktivačnej činnosti
  7. Zámer realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
  8. Evidenčné tlačivo o sčítaní obyvateľov 10: Prehľad údajov za obec
  9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Vyšná Slaná za školský rok 2010/2011
  10. Správa o hodnotení strategického dokumentu " Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja" - Záverečné stanovisko č. OPK/2012/139
  11. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "PRVV a VK pre územie Košického kraja"
  12. smernica na vykonávanie finančnej kontroly 2013
  13. rozbor plnenia rozpočtu za roky 2010 - 2012
  14. plnenie rozpočtu v roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
  15. Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
  16. Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
  17. Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu
  18. Záverečný účet obce_2012
  19. Štatút obce Vyšná Slaná
  20. smernica o sprístupňovaní informácii
  21. Výročná správa Obce Vyšná Slaná 2013
  22. Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti
  23. Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístoje
  24. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná
  25. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce 2014
  26. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 2014
  27. Biologický odpad
  28. Čestné prehlásenie kompostovanie
  29. Vyšná Slaná kalendár na rok 2015
  30. Záverečný účet obce Vyšná Slaná za rok 2014
  31. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 2014
  32. S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Vyšná Slaná za školský rok 2014/2015
  33. Zásady rozpočtového hospodárenia na rok 2015
  34. Záverečný účet obce Vyšná Slaná za rok 2015
  35. Výročná správa Obce Vyšná Slaná 2015
  36. PHaSR Vyšná Slaná 2015-2020_zverejnené 20.03.2015
  37. Voľby do NR SR - Informácie pre voliča
  38. Poučenie voliča voľby NR SR 2016
  39. Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020"
  40. N á v r h VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšná Slaná_zverejnené 12.9.2016
  41. N á v r h VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Vyšná Slaná_zverejnené 12.9.2016
  42. N á v r h VZN č. 4/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vyšná Slaná_zverejnené 12.9.2016
  43. Evidenčný list psa
  44. Odhlasenie psov cestne prehlasenie
  45. Oznámenie verejnosti
  46. KOVOSTROJ_EIA_priloha_fotodokumentacia_2016
  47. Návrh rozpočtu na rok 2017_zverejnené 16.11.2016
  48. Rozpočet na rok 2017_zverejnené 16.11.2016
  49. Rozpočet 2017-tabuľka roky_zverejnené 16.11.2016
  50. Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
  51. S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Vyšná Slaná za školský rok 2015/2016
  52. Záverečný účet obce za rok 2016_zverejnené 02.03.2017
  53. Výročna správa obce rok 2016_zverejnené 02.03.2017
  54. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Slaná
  55. Oznam o zápise detí do MŠ Vyšná Slaná
  56. Informácie pre voliča_voľby do samosprávnych krajov
  57. ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
  58. Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ vo Vyšnej Slanej_zverejnené 31.08.2017

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/