1. ŠTATÚT OBCE VYŠNÁ SLANÁ
 2. VZN o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci
 3. VZN o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Vyšná Slaná - platí pre rok 2012
 4. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Vyšná Slaná - platí pre rok 2012
 5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Vyšná Slaná - platí pre rok 2012
 6. VZN o poplatok v školstve na rok 2012
 7. VZN o dani z nehnuteľností na území obce Vyšná Slaná platí pre rok 2012
 8. VZN č.1/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom vo Vyšnej Slanej
 9. VZN č.2/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 10. VZN č.3/2012 o verejnom poriadku na území Obce Vyšná Slaná
 11. Dodatok č.1 VZN Č. 4/2008 o podmienkach vyberania dane z nehnuteľností na území obce Vyšná Slaná zmeny platné pre rok 2013
 12. návrh VZN o ochrane spotrebiteľa 2013
 13. smernica na vykonávanie finančnej kontroly 2013
 14. návrh VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch vyberaných obcou 2013
 15. návrh VZN o verjnom poriadku 2013
 16. Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach (nehnuteľnosti) 2013
 17. Návrh VZN náhradné zásobovanie vodou - vyvesené dňa 17.3.2014
 18. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšná Slaná - platí pre rok 2014
 19. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšná Slaná
 20. VZN o elektronickej komunikácií obce_zverejnené 25.11.2017
 21. VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Vyšná Slaná_zverejnené 25.11.2017
 22. VZN č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 23. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšná Slaná.
 24. Návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/